käitumisjuhend

Tarnijad
Käitumisjuhendit kohaldatakse kõigile meie ärisuhetele

Käitumisjuhendit kohaldatakse kõigile meie ärisuhetele

Bisnode’i tarnijatele mõeldud käitumisjuhend hõlmab kõiki ettevõtte partnereid, kes toimetavad Bisnode’ile kaupu ja teenuseid, kaasa arvatud nende alltöövõtjaid, ning see on kõikide lepingute ja kokkulepete osa. Hangete ja kordusläbirääkimiste kohta kohaldatakse järgnevat:

 • Käesolev käitumisjuhend tuleb allkirjastada iga üle 100 000 EUR ületava lepingu puhul. Esitada tuleb ka dokumentatsioon keskkonnamõju ja sotsiaalsete tingimuste kohta, mis hõlmab tegevuskavasid ja paranduseesmärke.
 • Lepingute puhul, mille väärtus on 50 000 EUR või rohkem, tuleb ettevõtte partneritega dialoogi pidada nende jätkusuutliku alase töö ja selle üle, kuidas hakatakse täitma käitumisjuhendi nõudeid. Dokumentatsioon keskkonnamõjude ja sotsiaalsete tingimuste kohta, sealhulgas tegevuskavad ja paranduseesmärgid, peavad olema esitamisvalmis, kui neid küsitakse.
 • Bisnode on ametisse määranud isiku, kes vastutab jätkusuutlikkust puudutavate küsimuste eest, kellega võib ühendust võtta, kui mõni töötaja, partner, tarnija või alltöövõtja kahtlustab mõne seaduse, määruse või käesoleva käitumisjuhendi rikkumist. Sellist suhtlust kaitseb teavitajat kaitsev seadus, mis tähendab seda, et teavet andvat isikut kaitstakse vaenuliku tegevuse eest ning tal on õigus anonüümseks jääda.
 • Kui Bisnode avastab mõne kõrvalekalde käesoleva käitumisjuhendi tingimustest ning kui parandusi ei tehta kokkulepitud aja jooksul, on Bisnode’il õigus partnerlussuhted lõpetada.
Seadused ja määrused

Seadused ja määrused

Meie käitumiskoodeks tagab, et järgitakse seadusi ja määrusi

Tarnijad peavad järgima seadusi ja määrusi, direktiive ja standardeid ning omama kõiki oma äritegevuseks vajalikke lubasid, litsentse ja registreeringuid.

Ärieetika

Kõik tegevused peavad toimuma vastavalt heale äritavale, soodustama vaba konkurentsi ja säilitama eetika kõrget taset. Ühegi korruptsiooni, altkäemaksu, rahapesu või konkurentsi piiramise vormi kasutamine ei ole lubatud. Meelelahutust ja kingitusi peavad alati iseloomustama avatus, mõõdukus ja neil peab alati olema loomulik side ärisuhetega.

Informatsiooni kasutamine

Meid või meie kliente puudutavat konfidentsiaalset informatsiooni võib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Keskkond

Bisnode tegutseb aktiivselt selle nimel, et vähendada pidevalt ettevõtte otsest ja kaudset keskkonnamõju ning tarnijad peavad täielikult järgima meie keskkonnapoliitikat, mis on saadaval meie kodulehel.

Tarnijatel peab olema määratletud keskkonnapoliitika, teadmised ja kontroll oma keskkonnamõjude üle ning dokumenteeritud juhtimissüsteem. Tarnija peab oma tegevuses õhu-, maa- ja veeheitmete vähendamiseks pidevalt rakendama keskkonna parandamise meetmeid ning kaasajastama oma energia- ja ressursside kasutust.

Töötingimused ja inimõigused

Tarnijad peavad toetama ja austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ja kohtlema oma töötajaid ja tarnijaid õiglaselt, võrdselt ja võrdõiguslikkust austades.

Diskrimineerimisvastane tegevus ja õiglane kohtlemine

Diskrimineerimine on keelatud motiivist hoolimata seoses töölevärbamise, töötasu määramise, edutamise või töölt lahkumisega. Tarnija peab tagama, et ei esineks ahistamist, kiusamist, ähvardamist, alandamist ega muud ohvriks muutvat kohtlemist.

Liitumisvabadus

Tarnija peab austama töötaja õigust liituda ametiühingutega, võimalust pidada kollektiivseid läbirääkimisi ilma igasuguse karistamise, ähvardamise või ohvristumise ohuta.

Töötingimused

 • Igal töötajal peab olema kirjalik tööleping, mis on tõlgitud talle mõistetavasse keelde.
 • Tööaeg ei tohi ületada maksimaalset tööaega, mis on sätestatud kehtivates seadustes ja määrustes, ning kõikidel töötajatel on õigus iganädalasele puhkusele, nagu on seadustes ette nähtud.
 • Igal töötajal on õigus seaduslikule puhkusele, sealhulgas haiguspuhkusele ja vanemapuhkusele.
 • Töötasu vähendamine distsiplinaarkaristusena on keelatud.
 • Töötasu makstakse regulaarsel alusel otse töötajale ettenähtud ajal ja täies ulatuses.
 • Diskrimineerimine töötasu alusel mis tahes kujul on keelatud.
 • Isikuid, kes töötavad tarnija heaks töösarnastel tingimustel, tuleb kohelda vastavalt siin esitatud põhimõtetele.

Töökeskkond ja -ohutus

Tarnija peab tagama nii füüsiliselt kui psühhosotsiaalselt tervisliku ja ohutu töökeskkonna. Tarnija peab tegutsema süsteemselt ja ennetavalt töökeskkonna ja töötervishoiu tingimuste pideva parandamise nimel. Kõik tarnija heaks töötavad isikud peavad regulaarselt saama töökeskkonna küsimustealast koolitust ning vastav teave peab olema kättesaadav.

Õnnetusjuhtumeid ja tööga seotud õnnetusi tuleb vältida. Tarnija peab kehtestama tava tööga seotud õnnetuste ja haiguste tuvastamiseks, nendega käitumiseks ja nendest teavitamiseks. Kõik organisatsioonis töötavad isikud, olgu töölisena või töövõtjana, peavad olema kaitstud tööõnnetusekindlusega. Tarnija peab tagama, et tööajal ei kasutataks alkoholi ega uimasteid.

Tarnija peab õnnetusjuhtumeid ennetama ja tuvastama ning vähendama nende mõju miinimumini, rakendades avarii- ja päästeprotseduure, mille hulka kuuluvad seadmed, alarm, evakueerimine ja koolitus.

Sunniviisiline töö

Kõiki töid tuleb teha vabatahtlikult. Kõik sunnitöö vormid või ähvarduse või karistuse mingi vormiga seotud tööd on keelatud.

Lapstööjõud

Lapstööjõu kasutamine on keelatud. Kui riigis, kus tööd tehakse, et ole riiklikke seadusi, mis keelustavad laste töö, on alla 15-aastaste laste töölevõtmine keelatud.