Isikuandmed bisnodes

Andmete töötlemise poliitika
Me hoolime eraelu kaitsest

Me hoolime eraelu kaitsest

Bisnode privaatsuspoliitika - tasakaal kliendi huvide ja eraelu kaitse vahel

Bisnode lähtub oma teenustes, sealhulgas veebilehel krediidiraportid.ee andmete kuvamisel Isikuandmete Kaitse Seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhenditest.

Andmete kogumine ja allikad

Bisnode kogub andmeid erinevatest avalikest allikatest, näiteks Äriregister, Maksu- ja Tolliamet, Ametlikud Teadaanded, inkassoettevõtjad ja muud avalikud allikad internetis ning uuendab neid andmeid nii sageli kui võimalik. Bisnode annab endast parima, et tagada andmete korrektsus ja ajakohasus ning parandab ebaõiged andmed esimesel võimalusel.

Delikaatsed isikuandmed

Bisnode ei avalda veebilehel Krediidiraportid.ee delikaatseid isikuandmeid ega tegele selliste andmete töötlemisega oma andmebaasides.

Isikuandmete töötlemise alus

Bisnode töötleb isikuandmeid direktiivi 95/46/EÜ artikli 7(f) alusel. Artiklis 7(f) on toodud isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mille kohaselt võib isikuandmeid töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvide elluviimiseks, kui selliseid huve ei kaalu üles kaitstavate andmesubjekti põhiõiguste ja -vabadustega seotud huvid. 

Õigustatud huvi

Bisnode töötleb isikuandmeid oma klientide õigustatud huvide elluviimiseks. Õigustatud huvi on selgelt sõnastatud kasu konkreetsele ettevõttele või ühiskonnale tervikuna, mis tuleneb isikuandmete töötlemisest õiguslikul viisil. Selle eesmärk on anda vastutavatele töötlejatele paindlikkus olukorras, kus pole andmesubjektidele lubamatult kahjulikku mõju. Bisnode’i eesmärk on tagada ettevõtluses osalevatele isikutele läbipaistvus, usaldus ja õiguskindlus läbi võimaluse uurida võimaliku äripartneri ettevõtlusega seotud tausta ning milline on juhatuse liikmega seotud ettevõtete maksekäitumine kogumis. Bisnode ei töötle juhatuse liikme eraelulisi andmeid.
Bisnode’i tegevuse laiem eesmärk on tagada äriline käibekaitse, mis on Eesti õigus- ja majandusruumis oluline väärtus. Kõik juhatuse liikme ettevõtlusega seotud andmed on avalikult kättesaadavad igale isikule, kuid Bisnode koondab sellised andmed, et ettevõtluses tegutsevatel isikutel oleks võimalik vastav teave leida ühest kohast. Seega ei ole andmesubjekti põhiõiguste ja -vabaduste riive ülemäärane ning Bisnode on andmete kogumise ja avaldamise osas õigustatud huvi alusel arvestanud andmesubjektide huvisid ning põhiõigusi ja -vabadusi ning kaalunud Bisnode’i poolt isikuandmete töötlemisel selliste põhiõiguste ja -vabaduste võimaliku riive sisu ja ulatust.